Bangpakok Hospital

แพทย์ของเรา

พญ. นภัทร ชิตวรากร
ความเชี่ยวชาญ: อายุรศาสตร์โรคระบบการหายใจ

โรงพยาบาล:
ศูนย์การแพทย์:
ศูนย์อายุรกรรม
ความเชี่ยวชาญ:
อายุรศาสตร์
เกี่ยวกับโรค:
ระบบทางเดิอนหายใจ

การศึกษาและวุฒิ

  • ปริญญาบัตร  :  แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  2547
  • วุฒิบัตรสาขา  :  สาขาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2553
  • วุฒิบัตรอนุสาขา : สาขาอายุรศาสตร์โรคระบบการหายใจและภาวะวิกฤติโรคระบบการหายใจ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2557

ออกตรวจ  :  ทุกวันพฤหัสบดี  เวลา 08.00 - 16.00 น.

ตารางแพทย์อาจมีการเปลี่ยนแปลง สามารถโทรสอบถามก่อนเข้ารับบริการ
โทร. 0-2109-3111 กด 0 โอเปอเรเตอร์ ติดต่อ OPD Premium

กรุณานัดหมายล่วงหน้า เนื่องจากตารางแพทย์อาจมีการเปลี่ยนแปลง โทร.1745

Go to top
Copyright © 2019 Bangpakok Hospital All rights reserved.