Bangpakok Hospital

โรงพยาบาลบางปะกอก 3

      โรงพยาบาลบางปะกอก 3 เป็นโรงพยาบาลเอกชนในเครือของโรงพยาบาลบางปะกอก ซึ่งก่อตั้งโดย แพทย์หญิงเจรียง จันทรกมล และรองศาสตราจารย์พิทยา จันทรกมล เพื่อรองรับการขยายตัวและความต้องการของผู้รับบริการในจังหวัดสมุทรปราการและจังหวัดใกล้เคียง โดยมีทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญสาขาต่างๆ และมีเทคโนโลยีทางการแพทย์ที่ทันสมัย ด้วยความตั้งใจที่จะมอบหนทางการรักษาที่ดีและเหมาะสมที่สุดสำหรับผู้ป่วยและครอบครัวในการตรวจรักษา ภายใต้สโลแกน “บริการมาตรฐาน เชี่ยวชาญการรักษา” อีกทั้งมีความมุ่งมั่นที่จะให้บริการด้วยความเต็มใจและจริงใจ

 

        สุขภาพที่ดีย่อมเป็นที่ปรารถนาของมนุษย์ทุกคน ดังสุภาษิตที่ว่า “การไม่มีโรค เป็นลาภอันประเสริฐ” การเริ่มต้นดูแลสุขภาพ สามารถเริ่มได้ทันที ตั้งแต่ตอนเป็นเด็ก เนื่องจากสภาวะแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป ส่งผลต่อวิถีการดำเนินชีวิตที่มีความเสี่ยง และบั่นทอนสุขภาพ ดังนั้น การดูแลสุขภาพ จึงเริ่มตั้งแต่ การนอนหลับพักผ่อนอย่างเพียงพอ การออกกำลังกาย การทานอาหารที่มีประโยชน์ การทำจิตใจให้ผ่องใส ไม่เกิดความเครียด เพราะสุขภาพกายและสุขภาพใจทั้ง 2 สิ่ง มีความเชื่อมโยงกัน หากสิ่งใดสิ่งหนึ่งบกพร่อง ย่อมส่งผลกระทบต่ออีกส่วนตามไปด้วย  เพื่อสุขภาพที่ดีและมีอายุยืนยาว  โรงพยาบาลในเครือบางปะกอก จึงให้ความใส่ใจต่อการดูแลสุขภาพของท่านในทุกๆด้าน  

 

พญ.เจรียง จันทรกมล
กรรมการผู้อำนวยการ

ประวัติความเป็นมา 

         โรงพยาบาลในเครือบางปะกอก ( BPK Hospital Group ) เริ่มก่อตั้งโดยแพทย์หญิงเจรียง จันทรกมล และรองศาสตราจารย์พิทยา จันทรกมล เมื่อปีพุทธศักราช 2524 โดยใช้ชื่อว่าบางกอกโพลีคลินิก ซึ่งจากการให้บริการที่เปี่ยมด้วยนํ้าใจและการเป็นแพทย์ที่เชี่ยวชาญคอยดูแลเอาใจใส่ จึงทำให้ได้รับความนิยมและความเชื่อถือจากประชาชนที่อยู่ใกล้เคียง และโดยรอบมากขึ้นเรื่อยๆ  จนสามารถขยับขยายสถานที่และจัดตั้งเป็น โรงพยาบาลบางปะกอก1 และด้วยเจตนารมณ์อันแน่วแน่ที่จะให้มีสถานที่ทันสมัยสมบูรณ์พร้อมพรั่งด้วยแพทย์และพยาบาล ที่มีความเชี่ยวชาญเพื่อตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนโดยทั่วไป แพทย์หญิงเจรียง จันทรกมล และคณะผู้บริหารโรงพยาบาลในเครือบางปะกอกจึงได้ขยายกิจการโรงพยาบาลอีกหลายแห่งทั่วกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล


โรงพยาบาลและคลินิคในเครือบางปะกอก จำนวน 10 แห่ง

1. โรงพยาบาลบางปะกอก 1 เปิดดำเนินการ พ.ศ.2537
2. โรงพยาบาลบางปะกอก 3 เปิดดำเนินการ พ.ศ.2538
3. โรงพยาบาลบางปะกอก 8 เปิดดำเนินการ พ.ศ.2546
4. โรงพยาบาลบางปะกอก 9 อินเตอร์เนชั่นแนล เปิดดำเนินการ พ.ศ.2546
5. สถานพยาบาลบางปะกอก 2 บางบอน เปิดดำเนินการ พ.ศ.2533
6. บางปะกอกคลินิกเวชกรรม เปิดดำเนินการ พ.ศ.2524
7. โรงพยาบาลปิยะเวท เริ่มดำเนินการโดยกลุ่มรพ.เครือบางปะกอก วันที่ 1 มกราคม 2559
8. โรงพยาบาลบางปะกอกรังสิต 2 เริ่มดำเนินการโดยกลุ่มรพ.เครือบางปะกอก วันที่ 1 มกราคม 2559 
9. โรงพยาบาลบางปะกอกสมุทรปราการ เปิดดำเนินการ พ.ศ.2561
1.0 โรงพยาบาลปิยะเวท


วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม 

วิสัยทัศน์      

โรงพยาบาลบางปะกอก 3 ให้บริการดูแลรักษาผู้ป่วย ผู้รับบริการด้วยมาตรฐาน คุณภาพ

ความเชี่ยวชาญการรักษา พร้อมสร้างเสริมประสบการณ์ที่ดีแก่ผู้ป่วยและครอบครัวด้วยความยั่งยื่น (Sustainable) ด้วยระบบสมาร์ทเฮลท์แคร์

พันธกิจ

  1. พัฒนาระบบคุณภาพ เพิ่มศักยภาพการดูแลรักษาเฉพาะโรค ให้ครอบคลุมด้านการส่งเสริมป้องกันและฟื้นฟูสุขภาพ (SMART CARE)
  2. พัฒนาและส่งเสริมความรู้ความสามารถของบุคลกรในด้านดิจิทอล จริยธรรม คุณธรรม แห่งวิชาชีพ และพฤติกรรมการบริการที่เป็นเลิศ (SMART PEOPLE)
  3. พัฒนาระบบสารสนเทศ, ระบบการสื่อสาร ในการดูแลรักษาผู้ป่วย ผู้รับบริการและบุคลกรในโรงพยาบาลและผู้มีส่วนได้ส่วยเสียกับโรงพยาบาล ให้ทันสมัยและเหมาะสมกับ ดิจิทอลเทรนด์ (DIGITAL HOSPITAL)
  1. พัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างอาคารสถานที่  และระบบบริการให้สอดคล้องกับสภาวะแวดล้อมภายนอก (SMART HOSPITAL)

ค่านิยม 

H-E3-A-R-T”

Holistic care                                ดูแลสุขภาพแบบองค์รวม ทั้ง กาย จิตใจ สังคม จิตวิญญาณ

Excellent services, Empathy Care, Ethics     บริการเหนือความคาดหมายด้วยการเอาใจเขามาใส่ใจเรา (Empathy Care)และจริยธรรม                                               วิชาชีพ

Accountability                              มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่

Result oriented                             มุ่งเน้นผลงานสู่เป้าหมาย

Teamwork                                 การช่วยเหลือทำงานเป็นทีม

ยุทธศาสตร์ (strategic) : Smart Outcome, Smart Service, Smart Care, Smart People

เข็มมุ่ง :    มุ่งมั่นพัฒนาคุณภาพ สร้างวัฒนธรรมความปลอดภัย ใส่ใจบริการ โดยใช้ 3P Safety, PDSA และ DALI gap

วัตถุประสงค์ (Objective)

  1. ระบบการดูแลรักษาได้มาตรฐาน ไม่มีภาวะแทรกซ้อนจากการรักษา
  2. นำเทคโนโลยี และ Big Data (คลังข้อมูลดิจิตอล) มาช่วยพัฒนาระบบต่างๆ
  3. สร้างเสริมประสบการณ์ที่ดีให้กับผู้รับบริการ
  4. เพิ่มรายได้ ควบคุมค่าใช้จ่ายควบคุมการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าและเหมาะสม
  5. บุคลากรมีคุณภาพและมีความสุขในการทำงาน

 

 
Go to top
Copyright © 2019 Bangpakok Hospital All rights reserved.