Bangpakok Hospital

แพทย์ของเรา

นพ. กนกพจน์ จันทร์ภิวัฒน์
อายุรศาสตร์ระบบทางเดินอาหาร
โรงพยาบาล: Bangpakok 3 Hospital
ความเชี่ยวชาญ: อายุรศาสตร์ระบบทางเดินอาหาร
พญ. กมลรัช เวียงบาล
อายุรศาสตร์
โรงพยาบาล: Bangpakok 3 Hospital
ความเชี่ยวชาญ:
ทพ. ชญานนท์ ลิขิตพิริยะ
ทันตกรรมทั่วไป
โรงพยาบาล: Bangpakok 3 Hospital
ความเชี่ยวชาญ: ทันตกรรมทั่วไป
พญ. ชลธิชา เพียงพอพิศาล
เวชปฎิบัติทั่วไป
โรงพยาบาล: Bangpakok 3 Hospital
ความเชี่ยวชาญ: เวชปฏิบัติทั่วไป ( General Practitioner )
นพ. ชัยพร ศรวิบูลย์ศักดิ์
อายุรศาสตร์
โรงพยาบาล: Bangpakok 3 Hospital
ความเชี่ยวชาญ: อายุรศาสตร์ ( Internal Medicine )
นพ. ณภัทร อมรรัตนานนท์
ศัลยศาสตร์ทั่วไป
โรงพยาบาล: Bangpakok 3 Hospital
ความเชี่ยวชาญ: ศัลยศาสตร์ยูโรวิทยา (Urological Surgery)
นพ. ธนพันธ์ ธิติวิเชียรเลิศ
อายุรศาสตร์โรคไต
โรงพยาบาล: Bangpakok 3 Hospital
ความเชี่ยวชาญ:
นพ. นพดล โรจน์พลากร
สูตินารีเวช
โรงพยาบาล: Bangpakok 3 Hospital
ความเชี่ยวชาญ: สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา ( Obstetrics and Gynaecology )
พญ. นภัทร ชิตวรากร
อายุรศาสตร์โรคระบบการหายใจ
โรงพยาบาล:
ความเชี่ยวชาญ: อายุรศาสตร์
พญ. นฤมล เมธาเธียร
กุมารเวชศาสตร์
โรงพยาบาล: Bangpakok 3 Hospital
ความเชี่ยวชาญ: กุมารเวชศาสตร์โรคติดเชื้อ ( Pediatric Infectious Diseases )
นพ. ปกรัฐ อักษรวงศ์
ศัลยกรรมทางมือ และจุลยศัลยกรรม ( Hand and Microsurgery ).
โรงพยาบาล: Bangpakok 3 Hospital
ความเชี่ยวชาญ: ศัลยกรรมทางมือ และจุลยศัลยกรรม ( Hand and Microsurgery ).,ออร์โธปิดิกส์ ( Orthopedics )
นพ. ประเสริฐ จันทร์เกิด
เวชปฎิบัติทั่วไป
โรงพยาบาล: Bangpakok 3 Hospital
ความเชี่ยวชาญ: เวชปฏิบัติทั่วไป ( General Practitioner )
Go to top
Copyright © 2019 Bangpakok Hospital All rights reserved.