Bangpakok Hospital

ขอขอบคุณทุก ๆ แรงสนับสนุน

15 ก.ย. 2565


ขอขอบคุณทุก ๆ แรงสนับสนุน

เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2565 เจ้าหน้าที่รพ. ได้เป็นตัวแทนรับมอบอาหารกล่อง จากคุณวาสนา โพธิ์ทอง

โรงพยาบาลบางปะกอก 3 ขอขอบคุณเป็นอย่างสูง สำหรับการส่งมอบในครั้งนี้ ซึ่งเป็นการสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ให้กับเจ้าหน้าที่ทั้งในโรงพยาบาลฯ ได้เป็นอย่างดี

หมายเหตุ :

โรงพยาบาลฯ ได้ทำการขออนุญาตและได้รับความยินยอมในการบันทึกถ่ายภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหว จากบุคคลในภาพ เพื่อใช้ในการประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ผ่านสื่อออนไลน์เรียบร้อยแล้ว ตามกฎหมาย พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA)

Go to top
Copyright © 2019 Bangpakok Hospital All rights reserved.