Bangpakok Hospital

โรงพยาบาลบางปะกอก 3 ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากวิทยาลัยเซนต์หลุยส์

28 ก.ย. 2565


เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2565 คณะอาจารย์และนักศึกษาหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการจัดการทางการพยาบาล รุ่นที่ 1 จากวิทยาลัยเซนต์หลุยส์ ได้เดินทางมาศึกษาดูงาน ณ โรงพยาบาลบางปะกอก 3

 

โดยมีคุณรัตนา  อัครมิ่งมงคล รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลบางปะกอก 3 เป็นตัวแทนในการต้อนรับและเป็นวิทยากรร่วมกับเจ้าหน้าที่พยาบาลของโรงพยาบาลบางปะกอก 3 สำหรับวัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ เพื่อทำให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และพัฒนาการให้บริการในสายงานพยาบาลให้มีประสิทธิภาพที่ดียิ่งขึ้นต่อไป

 

โรงพยาบาลบางปะกอก 3 ขอบคุณคณะอาจารย์และนักศึกษาทุกท่านสำหรับการเดินทางมาเยี่ยมชม ศึกษาดูงาน ณ โรงพยาบาลบางปะกอก 3

 

ติดตามช่องทางออนไลน์อื่น ๆ ของโรงพยาบาลบางปะกอก 3

Website : https://www.bangpakok3.com
LINE O/A : https://page.line.me/947ptrfh

YouTube : https://shorturl.asia/qjUJc


Go to top
Copyright © 2019 Bangpakok Hospital All rights reserved.