Bangpakok Hospital
  • A
  • A
  • A
BPK Hotline

โรงพยาบาลบางปะกอก 3 ซ้อมดับเพลิงอพยพหนีไฟประจำปี 2565

10 พ.ย. 2565
เมื่อวันที่ 9 – 10 พฤศจิกายน  2565 โรงพยาบาลบางปะกอก 3 และโรงพยาบาลบางปะกอกสมุทรปราการ จัดกิจกรรม “ฝึกอบรมดับเพลิงขั้นต้น และการฝึกซ้อมดับเพลิงอพยพหนีไฟประจำปี 2565”

 

เพื่อเสริมสร้างมาตรการด้านความปลอดภัยในการป้องกันและระงับเหตุอัคคีภัย รวมไปถึงการเตรียมความพร้อมของบุคลากรในการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินที่อาจเกิดขึ้นได้อย่างถูกต้อง รวมทั้งฝึกซ้อมจำลองสถานการณ์เสมือนจริงในการอพยพเคลื่อนย้ายผู้ป่วยจากเหตุการณ์อัคคีภัย

 

โดยการอบรมรมฝึกซ้อมดับเพลิงขั้นต้นและฝึกซ้อมการอพยพหนีไฟในครั้งนี้ ได้รับความร่วมมืออย่างดี จากเทศบาลเมืองลัดหลวง อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ โดยคุณจักรกฤษ  นกสว่าง  ได้ให้เกียรติมาเป็นวิทยากรให้ความรู้ในการอบรมให้กับเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาล

 

โรงพยาบาลบางปะกอก 3 และโรงพยาบาลบางปะกอกสมุทรปราการ ขอขอบคุณเทศบาลเมืองลัดหลวง อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ และทีมเจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยทุกท่านเป็นอย่างสูง สำหรับการให้ความร่วมมือและสนับสนุนการจัดกิจกรรม “ฝึกอบรมดับเพลิงขั้นต้น และการฝึกซ้อมดับเพลิงอพยพหนีไฟประจำปี 2565” ในครั้งนี้

ติดตามช่องทางออนไลน์อื่น ๆ ของโรงพยาบาลบางปะกอก 3

Website : https://www.bangpakok3.com
LINE O/A : https://page.line.me/947ptrfh
YouTube : https://shorturl.asia/qjUJc
TikTok : https://shorturl.asia/dP5Z0

 

Go to top
Copyright © 2019 Bangpakok Hospital All rights reserved.