Bangpakok Hospital

โรงพยาบาลบางปะกอก 3 พร้อมสนับสนุนและส่งเสริมด้านสุขภาพของชุมชนอย่างยั่งยืน

22 ก.พ. 2566


โรงพยาบาลบางปะกอก 3 พร้อมสนับสนุนและส่งเสริมด้านสุขภาพของชุมชนอย่างยั่งยืน
 
เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2566 โรงพยาบาลบางปะกอก 3 ออกหน่วยสนับสนุนการอบรมให้ความรู้ด้านสุขภาพและบริการตรวจสุขภาพเบื้องต้นฟรี ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทรงคนอง อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ เนื่องด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลทรงคนอง ได้จัดโครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพกลุ่มสตรี กลุ่มอาชีพ ตำบลทรงคนอง ประจำปีงบประมาณ 2566
 
ขอขอบคุณ คุณวรรณภา สุขคง พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสมุทรปราการ และคณะเจ้าหน้าที่ รวมทั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลทรงคนอง นายวัชระ เติมวรรธนภัทร์ ที่ไว้วางใจเลือกให้โรงพยาบาลบางปะกอก 3 ได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการส่งเสริมด้านสุขภาพแก่ชุมชนในครั้งนี้

ติดตามช่องทางออนไลน์อื่น ๆ ของโรงพยาบาลบางปะกอก 3

Facebook : https://www.facebook.com/bangpakok3
LINE O/A : https://page.line.me/947ptrfh

YouTube : https://shorturl.asia/qjUJc

TikTok : https://shorturl.asia/dP5Z0

Go to top
Copyright © 2019 Bangpakok Hospital All rights reserved.