Bangpakok Hospital

อัปเดต การคัดกรองผู้ป่วยเบื้องต้นของโรงพยาบาลบางปะกอก 3 ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ตามเกณฑ์ของกรมควบคุมโรค

1 พ.ค. 2563

เนื่องด้วยกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ได้มีการประกาศ นิยามผู้สงสัยติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ที่เข้าเกณฑ์สอบสวนโรค ล่าสุดเมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2563 ทางโรงพยาบาลบางปะกอก 3 จึงได้มีการเปลี่ยนแปลงเกณฑ์การคัดกรองผู้ป่วยเบื้องต้นใหม่ โดยยึดหลักตามเกณฑ์ดังกล่าวนี้ อย่างเคร่งครัดเพื่อป้องกันการแพร่ระบาด และเพื่อความปลอดภัยสูงสุดแก่ผู้เข้ารับบริการทุกท่าน
นิยามผู้สงสัยติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ที่เข้าเกณฑ์สอบสวนโรค (Patient Under Investigation : PUI)  1 พฤษภาคม 2563

 


 
อาการและอาการแสดง

 
ปัจจัยเสี่ยง

กรณีที่ 1 การเฝ้าระวังที่ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ  อุณหภูมิร่างกายตั้งแต่ 37.3 องศาเซลเซียสขึ้นไป หรือ อาการของระบบ ทางเดินหายใจอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้  ไอ น้ำมูก  เจ็บคอ  ไม่ได้กลิ่น หายใจเร็ว หายใจเหนื่อย หรือ หายใจลำบาก

มีประวัติเดินทางไปยัง หรือ มาจากต่างประเทศทุกเที่ยวบิน ทุกช่องทางระหว่างประเทศ

กรณีที่ 2 การเฝ้าระวังในผู้สงสัยติดเชื้อ/ผู้ป่วย กรณีที่ 2.1 ผู้สงสัยติดเชื้อที่มีอาการ ได้แก่ อาการของระบบทางเดินหายใจอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้ ไอ น้ำมูก เจ็บ คอ ไม่ได้กลิ่น หายใจเร็ว หายใจเหนื่อย หรือหายใจลำบาก   และ/หรือ ประวัติมีไข้ หรืออุณหภูมิกายตั้งแต่ 37.5 องศาเซลเซียสขึ้นไป

ร่วมกับ การมีประวัติในช่วงเวลา 14 วันก่อนวันเริ่มป่วย อย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

1) มีประวัติเดินทางไปยัง หรือ มาจาก หรืออยู่อาศัยในพื้นที่เกิดโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19

2) ประกอบอาชีพที่เกี่ยวข้องกับนักท่องเที่ยว สถานที่แออัด หรือติดต่อกับคนจำนวนมาก

3) ไปในสถานที่ชุมนุมชน หรือ สถานที่ที่มีการรวมกลุ่มคน เช่น ตลาดนัด ห้างสรรพสินค้า สถานพยาบาล หรือ ขนส่งสาธารณะ

4) สัมผัสกับผู้ป่วยยืนยันโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19

 

กรณีที่ 2.2  ผู้ป่วยโรคปอดอักเสบ

 

 

แพทย์ผู้ตรวจรักษาสงสัยว่าเป็นโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19

กรณีที่ 3 การเฝ้าระวังในบุคลากรด้านการแพทย์และสาธารณสุข อาการของระบบทางเดินหายใจอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้ ไอ น้ำมูก เจ็บ คอ ไม่ได้กลิ่น หายใจเร็ว หายใจเหนื่อย หรือหายใจลำบาก หรือ ประวัติมีไข้ หรืออุณหภูมิกายตั้งแต่ 37.5 องศาเซลเซียสขึ้นไป หรือ ปอดอักเสบ

แพทย์ผู้ตรวจรักษาสงสัยว่าเป็นโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 หรือมีประวัติสัมผัสผู้ป่วย/ผู้สงสัยว่าป่วยฯ เป็นโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19

กรณีที่ 4 การเฝ้าระวังผู้มีอาการติดเชื้อระบบทางเดินหายใจเป็นกลุ่มก้อน ในชุมชน ได้แก่ ผู้มีอาการติดเชื้อระบบทางเดินหายใจเป็นกลุ่มก้อน (cluster) ตั้งแต่ 5 รายขึ้นไป ในสถานที่เดียวกัน

เป็นกลุ่มก้อนในสถานที่ และ ช่วงสัปดาห์เดียวกัน โดยมีความเชื่อมโยงทางระบาดวิทยาGo to top
Copyright © 2019 Bangpakok Hospital All rights reserved.