Bangpakok Hospital

ขอขอบคุณทุก ๆ แรงสนับสนุนในช่วงวิกฤต

25 พ.ค. 2563

25 พฤษภาคม 2563 โรงพยาบาลบางปะกอก 3 ได้มีการรับมอบชุดหน้ากาก Face Shield (หน้ากากกันละออง) จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี #KMUTT #มดอาสา


ทางโรงพยาบาลบางปะกอก 3 ขอขอบคุณเป็นอย่างสูงสำหรับการส่งมอบอุปกรณ์สนับสนุนทางการแพทย์ให้กับเจ้าหน้าที่ บุคลากร ของโรงพยาบาล เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานมา ณ โอกาสนี้


เราจะสู้ผ่านวิกฤต "โควิด-19" ไปด้วยกัน

Go to top
Copyright © 2019 Bangpakok Hospital All rights reserved.