Bangpakok Hospital
  • A
  • A
  • A
BPK Hotline

อบรมการปฐมพยาบาลและการฟื้นคืนชีพ CPR

5 ส.ค. 2563


โรงพยาบาลบางปะกอก 3 ได้เข้าไปจัดการอบรมเสริมสร้างความรู้ด้านสุขภาพแก่พนักงานบริษัท บริษัท เพ็นเค จำกัด ในหัวข้อ “การปฐมพยาบาลและการฟื้นคืนชีพ CPR” ทางโรงพยาบาลบางปะกอก 3 ขอเป็นส่วนหนึ่งในการแนะนำข้อมูลด้านปฐมพยาบาลให้กับพนักงานทุก ๆท่านที่ได้เข้าอบรมสามารถนำไปปฎิบัติและรับมือเบื้องต้นกับสถานการณ์ฉุกเฉินต่าง ๆ ได้อย่างปลอดภัย

ศูนย์ฉุกเฉิน 24 ชั่วโมง BPK Hotline สายด่วน โทร. 1745
ฉุกเฉิน ปลอดภัย “ในช่วงเวลาสำคัญ”
Go to top
Copyright © 2019 Bangpakok Hospital All rights reserved.