Bangpakok Hospital

ศูนย์ตรวจสุขภาพศูนย์ตรวจสุขภาพให้บริการตรวจสุขภาพตามโปรแกรมที่เหมาะสมแต่ละบุคคล เพศ อายุ และปัจจัยที่เสี่ยงในการทำงาน ภายใต้มาตรฐานเครื่องมือที่ทันสมัยครบวงจรเพื่อให้ผู้มาใช้บริการมั่นใจในความถูกต้องแม่นยำ ตลอดจนความรวดเร็วของการรายงานผล และการดูแลเอาใจใส่ทุกขั้นตอน จากแพทย์ พยาบาล และเจ้าหน้าที่ทุกท่าน เพื่อตอบสนองความต้องการ และความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ

การให้บริการของเรา
ตรวจสุขภาพครบวงจร One – stop service การตรวจคัดกรองเฉพาะโรคหลากหลาย เช่น มีโปรแกรม 
    1. ตรวจสุขภาพประจำปี
      - โปรแกรมตรวจตามช่วงวัยต่างๆ
      - โปรแกรมคัดกรองเฉพาะโรค
    2. ตรวจสุขภาพก่อนทำประกัน 
    3. ตรวจสุขภาพก่อนไปต่างประเทศ 
    4. ตรวจสุขภาพก่อนเข้าเรียน 
    5. ตรวจสุขภาพเป็นหมู่คณะ 
    6. ตรวจสุขภาพก่อนเข้างาน
    7. ตรวจสุขภาพเพื่อทำใบขับขี่
    8. ตรวจสุขภาพและการออกใบรับรองแพทย์คนประจำเรือ


การเตรียมตัวตรวจสุขภาพ

กรุณาโทรนัดหมายก่อนเข้ามารับบริการ เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการบริการ

วันเวลาทำการ

เปิดให้บริการทุกวัน เวลา 08:00 - 18:00 น. 

ติดต่อสอบถาม

โทร. 0-2109-3111 กด 0 ติดต่อ โอเปอเรเตอร์
บริการ & หมอเฉพาะทาง

Go to top
Copyright © 2019 Bangpakok Hospital All rights reserved.