Bangpakok Hospital
  • A
  • A
  • A
BPK Hotline

แพทย์ของเรา

นพ. บัณฑิตย์ นเรศเสนีย์
ประสาทวิทยา
โรงพยาบาล:
ความเชี่ยวชาญ: ระบบประสาท
พญ. ปิติพันธุ์ จูศิริวงศ์
กุมารเวชศาสตร์
โรงพยาบาล: Bangpakok 3 Hospital
ความเชี่ยวชาญ: กุมารเวชศาสตร์
นพ. กุลบุตร เกษตรเวทิน
อายุรศาสตร์ทั่วไป
โรงพยาบาล: Bangpakok 3 Hospital
ความเชี่ยวชาญ: อายุรศาสตร์
พญ. จินตนา จินะปริวัตอาภรณ์
 
โรงพยาบาล: Bangpakok 3 Hospital
ความเชี่ยวชาญ: กุมารเวชศาสตร์
นพ. นพดล โรจน์พลากร
สูตินารีเวช
โรงพยาบาล: Bangpakok 3 Hospital
ความเชี่ยวชาญ: สูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา
นพ. ปกรัฐ อักษรวงศ์
ศัลยกรรมกระดูกและข้อ
โรงพยาบาล: Bangpakok 3 Hospital
ความเชี่ยวชาญ: ศัลยกรรมกระดูกและข้อ (Spine)
นพ. พรยศ มีจันทร์
ศัลยกรรมกระดูกและข้อ
โรงพยาบาล: Bangpakok 3 Hospital
ความเชี่ยวชาญ: ศัลยศาสตร์
พญ. พัชราภรณ์ เชื้อชาติ
วิสัญญีวิทยา
โรงพยาบาล: Bangpakok 3 Hospital
ความเชี่ยวชาญ: วิสัญญีวิทยา
พญ. พัชรี เจริญรัตน์
รังสีวิทยา
โรงพยาบาล: Bangpakok 3 Hospital
ความเชี่ยวชาญ: สาขารังสีวิทยา
นพ. สมพงษ์ ลิ้มศุภวานิช
ศัลยกรรมทั่วไป
โรงพยาบาล: Bangpakok 3 Hospital
ความเชี่ยวชาญ: ศัลยศาสตร์ทั่วไป
นพ. สมพงษ์ สกาว์วัฒนานนท์
ศัลยกรรมทั่วไป
โรงพยาบาล: Bangpakok 3 Hospital
ความเชี่ยวชาญ: ศัลยศาสตร์ทั่วไป
นพ. สมพร สุทธิทศธรรม
ศัลยกรรมกระดูกและข้อ
โรงพยาบาล: Bangpakok 3 Hospital
ความเชี่ยวชาญ: ศัลยศาสตร์
Go to top
Copyright © 2015 Bangpakok Hospital All rights reserved.