Bangpakok Hospital

ข่าวสาร

โรงพยาบาลบางปะกอก 3 สืบสานประเพณีไทย เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ ปี 2566

โดยมีการจัดกิจกรรมสรงน้ำพระและรดน้ำผู้ใหญ่เพื่อเป็นสิริมงคลในวันปีใหม่ไทย

12 เม.ย. 2566
อ่าน

โรงพยาบาลบางปะกอก 3 กิจกรรม “Big Cleaning Day”

เพื่อรักษาความสะอาดเรียบร้อย สร้างสิ่งแวดล้อมที่ดีภายในพื้นที่โรงพยาบาล พร้อมสนับสนุนปฏิบัติตามหลักนโยบาย 7 ส. ของโรงพยาบาลในเครือบางปะกอก-ปิยะเวท

11 เม.ย. 2566
อ่าน

โรงพยาบาลบางปะกอก 3 ออกหน่วยให้บริการในงานสักการะ ปิดทองพระพุทธสิหิงค์ วัดโมกข์

ขอขอบคุณ วัดโมกข์เป็นอย่างสูงที่ได้ไว้วางใจให้โรงพยาบาลบางปะกอก 3 ได้เข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งในงานทำบุญประจำปีในครั้งนี้

6 เม.ย. 2566
อ่าน

โรงพยาบาลบางปะกอก 3 ออกหน่วยสนับสนุนการแข่งขันกีฬากอล์ฟการกุศล “ ปันรัก ปันสุข ”

ขอขอบคุณสมาคมนักข่าวหนังสือพิมพ์ส่วนภูมิภาค ที่ได้ให้เกียรติให้โรงพยาบาลบางปะกอก 3 ได้เข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการจัดการแข่งขันกอล์ฟการกุศลในครั้งนี้

23 มี.ค. 2566
อ่าน

โรงพยาบาลบางปะกอก 3 เข้ารับประกาศนียบัตร ผ่านการรับรองคุณภาพจากสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล

โดยนายแพทย์วันชัย ลาพ้น ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบางปะกอก 3 เข้ารับประกาศนียบัตร โรงพยาบาลผ่านการรับรองกระบวนการคุณภาพ HA ครั้งที่ 23

14 มี.ค. 2566
อ่าน

โรงพยาบาลบางปะกอก 3 ออกหน่วยให้บริการด้านสุขภาพ โดยไม่มีการเก็บค่าใช้จ่าย ณ สำนักงานประกันสังคมจังหวัดสมุทรปราการ สาขาพระประแดง

เพื่อสนับสนุนการประชุมให้ความรู้งานประกันสังคม โดยมีตัวแทนจากสถานประกอบการและบริษัทต่าง ๆ ในเขตพื้นที่อำเภอพระประแดงเข้าร่วมการประชุม

14 มี.ค. 2566
อ่าน

โรงพยาบาลบางปะกอก 3 ได้เข้าร่วมทำ MOU “โครงการให้บริการทางการแพทย์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเข้าถึงการรักษาของผู้ประกันตนในระบบประกันสังคม”

พร้อมให้บริการ “ ผ่าตัด ” มะเร็งเต้านม, นิ่วในถุงน้ำดี, นิ่วในไต สำหรับผู้ประกันตนประกันสังคมทุกสถานพยาบาล ฟรี

8 มี.ค. 2566
อ่าน

โรงพยาบาลบางปะกอก 3 จัดกิจกรรมฉลองวันสตรีสากล

ร่วมส่งเสริมศักยภาพผู้หญิงและการมีโอกาสที่เท่าเทียมกันของทุกคน และสนับสนุนส่งเสริมการดูแลสุขภาพอย่างยั่งยืน

8 มี.ค. 2566
อ่าน

โรงพยาบาลบางปะกอก 3 พร้อมสนับสนุนและส่งเสริมด้านสุขภาพของชุมชนอย่างยั่งยืน

โรงพยาบาลบางปะกอก 3 ออกหน่วยสนับสนุนการอบรมให้ความรู้ด้านสุขภาพและบริการตรวจสุขภาพเบื้องต้นฟรี ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทรงคนอง

22 ก.พ. 2566
อ่าน
Go to top
Copyright © 2019 Bangpakok Hospital All rights reserved.